فرم عضويت مدديار

نيکوکار گرامي با تکميل فرم زير و انتخاب روش هاي کمک رساني به خيريه ياران مارا دراهداف اين مرکز ياري نمائيد.

درخواست عضويت

  • مبلغي که قصد داريد ماهانه به خيريه ياران کمک کنيد
درگاه آسان پرداخت