کمک آنلاين

شما ميتوانيد ازطريق اپليکيشن تاپ در قسمت نيکوکاري واريزي هاي خودرا انجام دهيد
فرم زير را تکميل نموده و پس از تاييد به درگاه بانک پارسيان متصل خواهيد شد.

 
درگاه آسان پرداخت